Ostotilauksen käyttöehdot

sovellettavuus

 • Voimassa 1. helmikuuta 2023
 • Kohdat 1 – 36 ovat kaikkiin tilauksiin sovellettavia yleislausekkeita.
 • Kohdat 37–41 ovat erityislausekkeita, joita sovelletaan tiettyihin tilauksiin, sellaisina kuin ne on määritelty kussakin kohdassa.
 • Liite A sisältää tarvittaessa lisämääräyksiä, jotka koskevat liittovaltion hallituksen sopimuksen mukaisesti tehtyjä määräyksiä.

KAIKKIIN TILAUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET EHDOT

 1. MÄÄRITELMÄT. Tässä asiakirjassa käytetyillä alkukirjaimilla kirjoitetuilla termeillä on joko alla esitetty tai muualla näissä ehdoissa määritelty merkitys:
  1. "SIONYX" tarkoittaa SIONYX, LLC:tä
  2. "Tavarat" tarkoittaa tavaroita, mukaan lukien kaikki materiaalit, komponentit, tuotteet, pakkaukset, tarvikkeet ja tällaisten tavaroiden merkinnät, jotka Myyjä toimittaa SIONYX:lle tilauksen mukaisesti.
  3. "Tilaus" tarkoittaa kohdassa 2 lueteltuja asiakirjoja.
  4. "Osapuoli" tarkoittaa SIONYX:ää tai Myyjää erikseen; "Osapuolet" tarkoittaa SIONYXiä ja myyjää yhdessä.
  5. "PO" tarkoittaa SIONYX:n myyjälle antamaa ostotilausta.
  6. "Palvelut" tarkoittaa palveluita, mukaan lukien työn, konsultoinnin, asennuksen, toteutuksen, ylläpidon ja muut palvelut, jotka Myyjä tarjoaa SIONYX:lle Tilauksen mukaisesti.
  7. "Ehdot" tarkoittavat näitä SIONYX-ostoehtoja, mukaan lukien liitteet.
  8. "Myyjä" tarkoittaa PO:ssa mainittua henkilöä, yritystä tai yhteisöä, jolle ostotilaus on myönnetty.
  9. "Työ" tarkoittaa Myyjän tämän tilauksen mukaisesti toimittamia tavaroita ja/tai palveluita. Ellei toisin mainita, viittaus "päiviin" tarkoittaa kalenteripäiviä.
 2. TILATA. Seuraavat asiakirjat muodostavat tilauksen kokonaisuudessaan, jotka kaikki sisältyvät tähän viittaukseen. Jos näiden asiakirjojen välillä on epäjohdonmukaisuutta tai ristiriitaa, epäjohdonmukaisuus tai ristiriita ratkaistaan ​​seuraavassa tärkeysjärjestyksessä siten, että ylemmän luettelon kohdat ovat etusijalla alempaan luetteloon nähden:
  1. PO, mukaan lukien tilauksen etupuolelle kirjoitetut ehdot ja ohjeet.
  2. Kaikki erityisesti neuvotellut ehdot, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, valmistuspalvelusopimus, yleissopimus tai vastaavat sopimukset.
  3. Nämä ehdot.
  4. Myyjän tarjous (jos sellainen on).
  5. Myyjän ehdot (jos sovellettavissa).

  Kaikki toimittajan ehdottamat ehdot, jotka ovat ristiriidassa näiden Ehtojen kanssa tai niiden lisäksi, ovat mitättömiä ja tehottomia, ellei SIONYX hyväksy niitä sisällyttämällä tilausehdotukseen tai allekirjoitettuun muutokseen. Näitä ehtoja sovelletaan myös kaikkiin myyjän tässä yhteydessä toimittamiin korjattuihin, vaihdettuihin tai uudelleen suoritettuihin töihin.

 3. TYÖN LAAJUUS. Myyjä toimittaa Tilauksessa kuvatun ja tilauksen mukaisen työn. Ellei Tilauksessa toisin mainita, Myyjä toimittaa kaiken työn suorittamiseen tarvittavan henkilöstön, laitteet, tarvikkeet, tilat ja palvelut. Jos SIONYX:n Tavaroiden tai Palveluiden käyttö edellyttää lisenssiä valmistajalta tai muulta kolmannelta osapuolelta, Myyjän on hankittava, toimitettava ja toimitettava SIONYX:lle (ilman SIONYX:lle lisäkustannuksia) kaikki tällaiset lisenssit.

 4. TILAUKSEN HYVÄKSYMINEN. Tämä tilaus katsotaan hyväksytyksi ja voimaan tulevana päivänä, jona on aikaisempi seuraavista: (i) Myyjän kirjallinen hyväksyntä Tilaukselle, (ii) Myyjä aloittaa Työn tai (iii) Myyjä hyväksyy minkä tahansa maksun SIONYX:ltä Työstä.

 5. TOIMITUS. Työ on toimitettava tai suoritettava PO:n etupuolella esitetyn aikataulun, lähetysohjeiden ja toimituspaikan mukaisesti. Myyjä on kohtuullinen kaikista lisäkustannuksista, jotka aiheutuvat siitä, että Myyjä ei noudata SIONYXin toimitus- ja toimitusohjeita. Ellei tilauslomakkeessa toisin mainita, kaikki tilauksen mukaisesti lähetetyt tavarat toimitetaan FOB-kohteeseen, INCOTERMS 2020; ja:
  1. Toimituspäivä ja määrä
   1. Aika on olennainen tässä järjestyksessä.
   2. Toimitukselle määritetty päivämäärä on vaadittu toimituspäivä SIONYXin laitoksessa. Myyjä vahvistaa toimituspäivän hyväksymisen tai ehdottaa uutta toimituspäivää ("Lupauspäivä"), kun se hyväksyy tilauksen.
   3. SIONYX:llä on oikeus kieltäytyä Myyjän kustannuksella kaikista Tavaroista, jotka on toimitettu yli kaksi (2) arkipäivää ennen suunniteltua toimituspäivää, ja Myyjän tulee toimittaa kyseiset Tavarat uudelleen suunniteltuna toimituspäivänä.
   4. Jos SIONYX päättää pitää tavarat, jotka on toimitettu ennen suunniteltua toimituspäivää, SIONYX voi suorittaa maksun alkuperäisen toimitusaikataulun mukaisesti.
   5. Jos Myyjä ei toimita vaatimustenmukaisia ​​Tavaroita kokonaisuudessaan toimituspäivänä, SIONYX voi irtisanoa Tilauksen välittömästi ilmoittamalla siitä kirjallisesti myyjälle ja myyjän tulee korvata SIONYX kaikista tappioista, vaatimuksista, vahingoista ja kohtuullisista kustannuksista ja kuluista, jotka johtuvat suoraan myyjästä. tavaroiden toimittamatta jättäminen toimituspäivänä.
   6. Jos Myyjä toimittaa enemmän kuin tilattu määrä Tavaroita, SIONYX voi oman harkintansa mukaan pitää lisämäärän ilman SIONYX:lle lisäkustannuksia tai hylätä kaikki tai kaikki ylimääräiset tavarat. Kaikki tällaiset hylätyt tavarat palautetaan Myyjälle Myyjän riskillä ja kustannuksella.
   7. Aikaisten tai myöhästyneiden toimitusten hyväksymistä ei pidetä muutoksena Myyjän velvollisuudessa toimittaa tulevat toimitukset toimitusaikataulun mukaisesti PO:ssa.
  2. Toimitus katsotaan suoritetuksi seuraavasti:
   1. Tavaroille, kun SIONYX on tosiasiallisesti vastaanottanut ja hyväksynyt tarvittavan määrän tavaroita Toimituspaikassa, huolimatta toimituksesta mille tahansa kuljetusliikkeelle.
   2. Palveluille, kun SIONYX on suorittanut, vastaanottanut ja hyväksynyt palvelut.
  3. Tavarat tulee pakata lähetystä varten SIONYX:n ohjeiden mukaisesti tai, jos ohjeita ei ole, riittävällä tavalla varmistamaan, että tavarat toimitetaan vahingoittumattomina ja alan standardien mukaisia. Sähköstaattisesti herkkien laitteiden (ESD) osien osalta myyjän on tarvittaessa varmistettava, että tavarat on pakattu oikein ja tunnistettu ANSI/ESD-S20.20:n vaatimusten mukaisesti (esim. sijoitettu johtaviin tai staattista sähköä poistaviin pakkauksiin, putkiin, kantolaukkuihin, johtaviin pusseihin jne. ., lähetystä varten) ja pakkauksesta ilmenee selvästi, että se sisältää sähköstaattisesti herkkiä tuotteita. Myyjän on ilmoitettava SIONYXille kohtuullisessa ajassa kirjallisesti etukäteen, jos se vaatii SIONYX:ää palauttamaan pakkausmateriaalit. Tällaisten pakkausmateriaalien palautus tapahtuu Myyjän kustannuksella.
 6. TARKASTUS. Myyjä on täysin vastuussa Tavaroiden suunnittelusta, valmistuksesta ja rakentamisesta sekä kaikkien ehtojen, eritelmien, piirustusten ja koodien noudattamisesta. SIONYX:llä on oikeus tarkastaa Tavarat ja Myyjän valmistusprosessit ja Tavaroiden valmistuksessa käytetyt tilat kaikkina kohtuullisina aikoina. Myyjän tulee toimittaa kaikki tiedot, tilat ja apu turvalliseen ja kätevään tarkastukseen ilman lisämaksua. SIONYX:llä on kohtuullinen aika, mutta vähintään kolmekymmentä (30) päivää tavaran vastaanottamisesta, tarkastaa tavarat. Mikään tällainen tarkastus (tai valinta olla tarkastamatta) vapauta myyjän velvollisuudesta toimittaa kaikki Työt tiukasti tämän tilauksen vaatimusten mukaisesti, ja SIONYX:llä on oikeus suorittaa lisätarkastuksia sen jälkeen, kun Myyjä on suorittanut korjaavat toimenpiteet. On nimenomaisesti sovittu, että toimitusta edeltävät tarkastukset ja/tai maksut eivät muodosta lopullista hyväksyntää.
 7. Jos havaitaan poikkeavaa työtä, SIONYX voi oman harkintansa mukaan:

  1. hyväksyä Teoksen kohtuullisesti alennettuun hintaan;
  2. vaatia myyjää korjaamaan, vaihtamaan tai suorittamaan työn viipymättä myyjän kustannuksella, mukaan lukien kaikki siihen liittyvät toimitus- ja kuljetuskulut;
  3. palauttaa Myyjän kustannuksella ja vaatia myyjää palauttamaan hylättyjen Tavaroiden ostohinnan; tai
  4. palauttaa, suorittaa uudelleen, korjata, vaihtaa tai hankkia uudelleen sääntöjenvastainen Työ Myyjän kustannuksella, jos Myyjän suorittama korjaus, vaihto, uudelleensuoritus tai työn korvaus ei ole oikea-aikaista tai SIONYX:ää tyydyttävää.
 8. HINTA. Vastineeksi Työstä SIONYX maksaa Myyjälle Tilauksessa kuvatun summan ("Sopimushinta"). Sopimushinta sisältää toimitettujen Tavaroiden ja/tai Palveluiden hinnan. Muut kulut, jotka voivat sisältää pakkaamisen, lähetyksen/kuljetuksen, rahtikulut, vakuutukset, tullit, maksut, asennuksen ja kaikki sovellettavat verot, hinnoitellaan erikseen. 

 9. LASKUT. Toimittajan on lähetettävä oikea lasku (määritelty alla) SIONYX:lle, jotta hän voi maksaa työstä. Tässä tilauksessa "Oikea lasku" tarkoittaa vähintään laskua, joka sisältää myyjän nimen, myyjän osoitteen, tähän työhön liittyvän SIONYX-tilausnumeron, laskun päivämäärän, kuvauksen laskutettavista tuotteista/palveluista, yksikköhinta(t), toimitus- ja/tai palvelun päivämäärä(t) ja kokonaisostohinta. SIONYX pidättää oikeuden hylätä kaikki laskut, jotka eivät noudata tässä osiossa esitettyjä eritelmiä. Myyjä toimittaa laskun SIONYX:lle Tavaroiden toimituksen ja/tai Palvelujen valmistuttua. Laskut lähetetään sähköpostitse osoitteeseen AP@SIONYX.com.

 10. MAKSU. SIONYX maksaa myyjälle Yhdysvaltain dollareina viimeistään kuudenkymmenen (60) päivän kuluttua viimeisestä seuraavista: (i) Oikean laskun vastaanottamisesta tai (ii) Oikean laskun kattaman työn hyväksymisestä. Maksu suoritetaan myyjän ilmoittautumislomakkeessa määritetyllä tavalla. SIONYX voi tehdä oikaisuja myyjän laskuihin puutteen, myöhästyneen toimituksen, hylkäämisen tai muun tämän tilauksen vaatimusten noudattamatta jättämisen vuoksi ennen maksua. Maksu ei ole lopullinen hyväksyntä. SIONYX ei maksa myöhästymismaksuja tai sakkoja. SIONYX ei ole velvollinen maksamaan mitään myyjältä saatua laskua yli 120 päivän kuluttua siitä, kun SIONYX on vastaanottanut työn tai vastaanottanut tavarat.

 11. ILMOITUKSET; EDUSTAJAT. Kaikki tässä tarkoitetut ilmoitukset lähetetään PO:ssa lueteltuihin henkilöihin ja osoitteisiin. Ilmoitukset on tehtävä kirjallisesti ja ne voidaan toimittaa sähköpostitse PDF-muodossa; käsin; US Mail, postimaksu ennakkoon; tai kansallisesti tunnustetun kuriiripalvelun kautta. Tilauksessa mainittu SIONYXin ostaja tai hänen valtuutettu edustajansa, jos he eivät ole tavoitettavissa, ovat ainoita henkilöitä, jotka ovat valtuutettuja toimimaan SIONYX:n puolesta tämän tilauksen mukaisesti. Sopimushintaan, aikatauluun, työhön ja tilausehtoihin vaikuttavat keskustelut SIONYX:n kanssa tulee käydä vain valtuutetun SIONYX-ostajan tai valtuutetun edustajan kanssa.

 12. MUUTOKSET. SIONYX voi ajoittain keskeyttää, keskeyttää tai tehdä muutoksia kirjallisella ilmoituksella Myyjälle. Jos tällainen keskeyttäminen, keskeytys tai muutos aiheuttaa olennaisen lisäyksen tai pienenemisen kustannuksissa tai jonkin työn osan suorittamiseen tarvittavassa ajassa, osapuolet neuvottelevat asianmukaisesta oikeudenmukaisesta muutoksesta hintaan tai toimitusaikatauluun, tai molempia, ja muuttaa Tilausta vastaavasti.
 13. Kohtuullisen oikaisun edellytyksenä on, että myyjän on ilmoitettava SIONYX:lle kirjallisesti myyjän kohtuullista oikaisua koskevasta pyynnöstä sekä riittävät tiedot, asiakirjat ja kustannuslaskelmat, jotka tukevat vaadittua määrää. Ellei SIONYX toisin määrää, myyjän tasapuolista oikaisua koskevat pyynnöt on vastaanotettava SIONYX:lle (a) kymmenen (10) päivän kuluessa päivästä, jona Myyjä on saanut SIONYX:ltä ilmoituksen muutoksesta. Jos oikaisua ei hyväksytä, se katsotaan kiistaksi ja ratkaistaan ​​kohdan 22 (Riistat) mukaisesti.

  Kaikki myyjän ilman SIONYXin kirjallista lupaa tekemät muutokset katsotaan myyjän vapaaehtoisiksi, eikä niitä voida korvata Tilauksen nojalla. Mikään tässä artiklassa ei vapauta myyjää suorittamasta tilauksen muuttumattomia osia.

  Huolimatta edellä mainitusta tai muista näiden ehtojen säännöksistä, Myyjä hyväksyy, että Työhön tehdyt muutokset, jotka saattavat olla tarpeen Tilauksessa määriteltyjen suoritusvaatimusten täyttämiseksi, eivät oikeuta myyjää mihinkään muutoksiin hinnan tai toimituksen osalta.

 14. OMINAISUUDET. Osapuolet voivat luovuttaa omistusoikeudellisia tietoja toisilleen osana tätä määräystä. Kumpikin osapuoli hyväksyy, että se:
  1. käyttää tai paljastaa vain toisen Osapuolen luottamuksellisia tietoja tämän tilauksen toteuttamiseksi (kaikki muu käyttö tai paljastaminen edellyttää kirjallista hyväksyntää);
  2. rajoittaa pääsy toisen osapuolen luottamuksellisiin tietoihin niihin työntekijöihin, konsultteihin, edustajiin tai asianajajiin ("Edustajat"), joilla on oltava pääsy niihin tämän määräyksen tarkoituksia varten. Kaikkien edustajien on oltava luottamuksellisuussopimuksen alaisia, joiden ehdot ovat vähintään yhtä rajoittavia kuin tässä sopimuksessa mainitut ehdot, ja kukin osapuoli on vastuussa ja vastuussa siitä, että edustajat noudattavat tätä sopimusta.
  3. noudattaa samantasoista huolellisuutta toisen osapuolen omistusoikeudellisten tietojen säilyttämiseksi ja suojaamiseksi kuin se soveltaa omiin, samanarvoisiin luottamuksellisiin tietoihinsa, mutta ei missään tapauksessa kohtuullista huolellisuutta noudattaen.

  Tässä esitetyt omistusoikeudellisten tietojen suojaamista ja käyttöä koskevat velvoitteet ovat voimassa ja jatkuvat viiden (5) vuoden ajan tämän määräyksen voimassaolon päättymisestä tai aikaisemmasta päättymisestä.

 15. JULKISUUS. Mitään lehdistötiedotteita, markkinointia, julkista ilmoitusta, kieltämistä tai vahvistusta ei saa tehdä ilman SIONYXin etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Myyjä ei saa käyttää SIONYXin nimeä, logoa tai tavaramerkkiä ilman SIONYXin etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Tämän kappaleen rajoitukset pysyvät voimassa tämän määräyksen valmistumisen tai päättymisen jälkeen.

 16. OMAISUUDET.
  1. SIONYX-kiinteistö. Kaikki piirustukset, työkalut, jigit, meistit, kiinnikkeet, materiaalit, tekniset tiedot, tiedot, tiedot, ohjelmistot ja muut SIONYXin toimittamat tai maksamat omaisuudet ovat ja pysyvät SIONYX:n ("SIONYXin omaisuus") omaisuutta, joka palautetaan SIONYX SIONYXin pyynnöstä. Myyjä saa käyttää SIONYX:n omaisuutta vain tämän tilauksen mukaisen työn suorittamiseen, ellei SIONYX muuta kirjallisesti suostu.
  2. Immateriaaliomaisuus. Kaikki keksinnöt tai immateriaalioikeudet, jotka myyjä on ensimmäisenä keksinyt, luonut, kehittänyt tai muutoin luonut tämän tilauksen suorittamisen yhteydessä tai jotka on johdettu SIONYX-omaisuuden käytöstä tai perustuvat siihen (yhteisesti "etuala-IP"), otetaan huomioon. olla SIONYXin omaisuutta. Myyjä siirtää täten oikeutensa Foreground IP:ään SIONYX:lle ja toteuttaa tarvittavat asiakirjat SIONYX:n omistusoikeuden täydentämiseksi niihin. Ellei samanaikaisessa tai myöhemmässä kirjallisuudessa toisin ole nimenomaisesti sovittu päinvastaisesta tai muuten nimenomaisesti tässä määräyksessä mainittu, kaikki tämän määräyksen mukaisesti suoritettu teos, joka sisältää tekijänoikeussuojan, katsotaan "vuokratyöksi". Siltä osin kuin mikään sellaisista teoksista ei ole "vuokratyötä", Myyjä siirtää täten SIONYX:lle kaikki immateriaalioikeudet, mukaan lukien tekijänoikeudet, sellaisiin teoksiin, jotka tulevat voimaan välittömästi tällaisten teosten luomisen jälkeen, mukaan lukien kun ne ovat kiinnitetään ensin konkreettiseen välineeseen.
 17. TAKUU. Myyjän vakiotakuun lisäksi myyjä takaa, että:
  1. Jos Tavarat toimitetaan tämän tilauksen mukaisesti, tällaisten tuotteiden (i) tulee olla suunnittelu-, materiaali- tai valmistusvirheitä, (ii) soveltuvia aiottuun käyttöön, (iii) olla uusia ja (iv) olla sovellettavien vaatimusten mukaisia. tekniset tiedot, piirustukset sekä laatu- ja suorituskykystandardit.
  2. Jos palveluita tarjotaan, ne on suoritettava (i) hyvällä ja ammattitaitoisella tavalla, (ii) henkilöstön, jolla on vaadittava kokemus, taidot, pätevyys, koulutus ja lisenssit, ja (iii) soveltuvan ammattilaisen mukaisesti. alalla tällä hetkellä tunnustettuja standardeja.
  3. Teos, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, valmistetut tuotteet, koneet, laitteet, materiaalit, ohjelmistot ja laiteohjelmistot, jotka eivät ole SIONYXin suunnittelemia, koostumuksia tai valmistusta, ei saa olla loukkaamatta mitään voimassa olevaa patenttia, tekijänoikeutta, tavaramerkkiä tai maskia. teoksia, liikesalaisuuksia tai muita kolmannen osapuolen omistamia tai hallitsemia omistusoikeuksia.
  4. Työ suoritetaan noudattaen kaikkia soveltuvia lakeja tai määräyksiä, mukaan lukien ne, jotka on kuvattu kohdissa 32 (Hallituksen lakien ja vaatimusten noudattaminen) ja 32 (Yhtäläiset mahdollisuudet).

  Edellä mainitut takuut ovat voimassa SIONYX:n toimittamisen, tarkastuksen, vastaanottamisen tai maksun jälkeen (i) yhden (1) vuoden Tavaroiden toimittamisesta tai Palveluiden suorittamisesta tai (ii) Myyjän normaalista takuuajasta.

 18. VAHINGONKORVAUKSET. "Vaatimukset" tarkoittavat kaikkia väitteitä, vaatimuksia, toimia, kanteita, vaatimuksia, vahingonkorvauksia, vastuita, tappioita, velvoitteita, sovintoratkaisuja, tuomioita, kustannuksia ja kuluja, mukaan lukien rajoituksetta kohtuulliset asianajajien palkkiot ja kulut. "SIONYX-vakuutuksensaaja" tarkoittaa SIONYX:ää ja sen johtajia, toimihenkilöitä, työntekijöitä, edustajia, tytäryhtiöitä, myyjiä, toimittajia ja asiakkaita. "Myyjäagentit" tarkoittavat Myyjää ja sen johtajia, toimihenkilöitä, työntekijöitä, edustajia, tytäryhtiöitä, myyjiä, alihankkijoita ja toimittajia.

  Myyjä korvaa ja puolustaa SIONYX Indemnitees kaikista Vaateista, jotka johtuvat tai liittyvät:

  • Myyjäagenttien toimet tai laiminlyönnit tiloissa ollessaan (määritelty kohdassa 29);
  • Myyjän agenttien tahallinen tai tahallinen väärinkäytös, huolimattomuus tai petos;
  • henkilövahinko, kuolema tai omaisuuden menetys tai vahingot, jotka johtuvat työstä tai ovat sen aiheuttamia; tai
  • Myyjän edustajat rikkovat mitä tahansa tässä annettua esitystä, takuuta, lupausta, velvoitetta tai sopimusta, mukaan lukien osiossa 15 mainitut takuut.

  SIONYX ilmoittaa myyjälle viipymättä kaikista todellisista tai mahdollisista Vaatimuksista, joille haetaan puolustusta tai korvausta. Mikäli Vaatimukseen vaaditaan puolustusta tai korvausta, Myyjällä on oltava pätevä, riippumaton asianajaja, joka on SIONYX:n kohtuudella hyväksyttävä ja jolla on todistettavaa kokemusta puolustettavan tyyppisten Vaateiden puolustamisesta.

  Sen jälkeen kun Myyjä ottaa Vaatimuksen puolustamisen, Myyjä voi riitauttaa, maksaa tai sovittaa Vaatimukset ilman SIONYX:n suostumusta vain, jos sovinto (1) ei merkitse SIONYX:n myöntämää, että se on rikkonut lakia tai rikkonut sopimusta. kenenkään henkilön oikeuksia, (2) ei vaikuta mihinkään muuhun SIONYX:ää vastaan ​​esitettyyn vaateeseen, (3) tarjoaa kantajan ainoana helpotuksena rahallisia vahingonkorvauksia, jotka myyjä maksaa kokonaisuudessaan, ja (4) vaatii, että kantaja vapauttaa SIONYXin kaikesta vastuusta. väitessä.


 19. VASTUUN RAJOITUS. LUKUIN OSINNAN 12 (OMISTUSTIEDOT) RIKKOMUKSESTA JA OSINNAN 16 MUKAISESTA KORVAUSVELVOLLISUUKSISTA, KUKAAN OSAPUOLET EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSISSA VASTUUSSA TOISESTA ERITYISISTÄ, ESIMERKKIVALTAISTA, SATUNNAISISTA TAI TAPAHTUMISTA. TAI MENETETTYNYT VOITOT RIIPPUMATTA OIKEUSTEORIASTA, JOLLA TÄLLAISTA VAHINGONKORVAUSTA HAETETAAN, JA VAIKKA OSAPUOLELLA ON ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA.

 20. VAKUUTUSVAATIMUKSET. Rajoittamatta Myyjän velvollisuutta korvata SIONYX, Myyjä hankkii omalla kustannuksellaan ja ylläpitää niitä tämän tilauksen voimassaolon ajan ja varmistaa, että sen myyjän edustajat (määritelty kohdassa 16), jotka tarjoavat töitä tämän tilauksen mukaisesti, hankkivat ja ylläpitävät myös vakuutukset. vaaditaan alla taloudellisesti vastuullisissa vakuutusyhtiöissä ja vähintään alla mainituilla vakuutuslimiiteillä.
  1. Työntekijän korvaus: Lakisääteisten velvoitteiden kattaminen sen valtion lakien mukaan, jossa myyjä suorittaa työn.
  2. Yritysautovastuu: Kaikkien omistamien, ei-omistettujen ja vuokrattujen ajoneuvojen käyttöturva, jonka raja on vähintään 1,000,000 XNUMX XNUMX dollaria tapausta kohti yhdistettynä ruumiinvamman ja omaisuusvahingon vastuulle.
  3. Kaupallinen yleinen vastuu: Vakuus kolmannen osapuolen ruumiinvammoista ja omaisuusvahingoista, henkilövahingoista, tuotteista ja suoritetuista toiminnoista, sopimusperusteisesta vastuusta ja riippumattomien urakoitsijoiden vastuusta, jonka rajoitukset ovat vähintään 1,000,000 2,000,000 XNUMX dollaria tapahtumaa kohti ja yhteensä XNUMX XNUMX XNUMX dollaria.

  Yllä olevat vaaditut vakuutussuojat ovat ensisijaiset ja maksuttomat suhteessa muihin vakuutuksiin, joita SIONYX voi ylläpitää. Huolimatta tämän asiakirjan sisältämistä ehdoista, SIONYX ei ole vakuuttanut myyjäagentteja, eivätkä ne ole katettu millään SIONYX:n hankkimalla tai voimassa olevalla vakuutuksella. Myyjän vastuulla olevat omavastuut, omavastuut ja poissulkemiset tässä jaksossa vaadittujen vakuutusten kattavuudesta ovat myyjän vastuulla ja hänen vastuullaan, ja Myyjä maksaa ne. Myyjän tämän tilauksen mukaista vastuuta ei missään tapauksessa rajoiteta minkään vakuutuksen tai tässä vaadittujen vähimmäisrajojen määrään. Mikäli Myyjän edustajat saapuvat SIONYX:n toimitiloihin (määritelty osiossa 29) suorittamaan Työn, Myyjän tulee nimetä SIONYX lisävakuuttajaksi vakuutussopimuksissaan.

  Myyjän on SIONYX:n pyynnöstä toimitettava yllä olevat vakuutukset osoittavat vakuutustodistukset, mukaan lukien todisteet lisävakuutuksesta. Jos SIONYX ei pyydä tällaisia ​​todistuksia tai havaitse tarjotun vakuutuksen puutteita, sitä ei voida tulkita myyjän luopumiseksi velvollisuudesta ylläpitää yllä mainittuja vakuutusturvaa.

 21. PÄÄTTYMINEN.
  1. Irtisanominen mukavuussyistä. SIONYX voi irtisanoa tämän tilauksen kokonaan tai osittain milloin tahansa ilmoittamalla siitä myyjälle kirjallisesti kymmenen (10) päivää etukäteen.
  2. Irtisanominen oletuksena. Kumpikin osapuoli voi kirjallisella ilmoituksella toiselle osapuolelle irtisanoa tämän tilauksen laiminlyönnin vuoksi, jos jokin seuraavista tapahtuu:
   1. Osapuoli tulee maksukyvyttömäksi tai joutuu menettelyn kohteeksi minkä tahansa konkurssiin tai velallisten vapauttamiseen liittyvän lain nojalla tai myöntää kirjallisesti, ettei se pysty maksamaan velkojaan niiden erääntyessä.
   2. Osapuoli rikkoo olennaisesti tämän määräyksen mukaisia ​​velvollisuuksiaan eikä korjaa rikkomusta kymmenen (10) päivän kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut rikkomatta jättäneeltä osapuolelta ilmoituksen, jossa mainitaan tällainen rikkomus.

   Jos tämä tilaus irtisanotaan myyjän olennaisen rikkomuksen vuoksi, SIONYX voi hankkia tai muutoin hankkia SIONYX:n sopivaksi katsomilla ehdoilla ja tavalla lopetetun Teoksen kaltaisia ​​tarvikkeita tai palveluita, ja Myyjä on vastuussa SIONYX:lle kaikista ylimääräisistä. vastaavien tavaroiden tai palvelujen kustannuksia.

  3. Irtisanomisen vaikutus. Irtisanomisen yhteydessä tai sen jälkeen, joko kokonaan tai osittain, Myyjä siirtää omistusoikeuden ja toimittaa SIONYX:lle SIONYX:n kirjallisesti vaatimalla tavalla ja siinä määrin, että täydellinen tai osittain täydellinen työ, mukaan lukien esineet, materiaalit, osat, työkalut, meistit , kuviot, jigit, kalusteet, suunnitelmat, piirustukset, tiedot ja sopimusoikeudet sellaisina kuin Myyjä on tuottanut tai hankkinut tämän tilauksen päättyneen osan suorittamisen aikana.

  4. Jos tämä tilaus irtisanotaan mukavuussyistä, SIONYX hyvittää myyjälle oikeudenmukaisesti osiossa 11 (Muutokset) kuvattujen menettelyjen mukaisesti. Jos tämä tilaus irtisanotaan oletuksena, SIONYX maksaa myyjälle sopimushinnan SIONYX:lle toimitetuista ja sen hyväksymistä valmiista tuotteista sekä muiden näin pyydettyjen ja toimitettujen tuotteiden käyvän arvon. Irtisanomisen syystä riippumatta tällainen arvo ei missään tapauksessa saa ylittää tällaisten tavaroiden sopimushintaa.

   Siltä osin kuin tämä Tilaus irtisanotaan osittain, Myyjä jatkaa tämän Tilauksen irtisanomattomien osien suorittamista. SIONYX:llä ei ole velvollisuuksia myyjää kohtaan tämän tilauksen irtisanotun osan suhteen, paitsi tässä määrätyissä tapauksissa. Mikäli Myyjä rikkoo olennaisesti tätä tilausta, SIONYX:n tässä esitetyt oikeudet täydentävät SIONYX:n muita lain tai pääoman oikeuksia, joita ei ole mainittu tässä tilauksessa.

 22. VOIMA-MAJEURE. Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat laiminlyönnistä, jotka johtuvat sellaisista syistä, jotka eivät ole osapuolen kohtuullisen ja ennakoitavissa olevan hallinnan ulkopuolella ja ilman kyseisen osapuolen syytä tai huolimattomuutta. Tällaisia ​​syitä ovat muun muassa Jumalan tai yleisen vihollisen teot, hallituksen toimet sen suvereenissa tai sopimusoikeudessa, tulipalot, tulvat, epidemiat, terrorismi, karanteenirajoitukset, lakot, rahtivientikiellot ja epätavallisen ankarat säät . Mikäli tämän Toimeksiannon suorittaminen estyy, viivästyy tai vaikuttaa haitallisesti edellä kuvatun kaltaisten syiden vuoksi ("Force Majeure"), tulee osapuolen, jonka täytäntöönpanoon tämä vaikuttaa, ilmoittaa siitä kirjallisesti toisen osapuolen valtuutetulle edustajalle ja SIONYX:n valinnan mukaan tätä tilausta voidaan muuttaa tai lopettaa sellaisilla toimitusaikataulun ja sopimushinnan muutoksilla, joita ylivoimaisen esteen olemassaolo voi kohtuudella vaatia.

 23. LAKI. Tähän määräykseen sovelletaan Massachusettsin liittovaltion lakeja ja sitä tulkitaan niiden mukaisesti ottamatta huomioon sen lainvalintasäännöksiä. Osapuolten tämän määräyksen mukaisia ​​oikeuksia ja velvollisuuksia ei säännellä YK:n vuoden 1980 kansainvälistä tavarakauppaa koskevan yleissopimuksen tai kansainvälisen tavarakaupan vanhentumisaikaa koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen määräykset, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.

 24. RATKAISU. Kaikki vaatimukset, kiistat tai kiistat, jotka voivat syntyä tämän määräyksen nojalla tai sen yhteydessä ("Kiista"), on tiivistettävä kirjallisesti ja toimitettava ratkaistavaksi asianomaisten osapuolten nouseville johtajille. Kaikki riidat, joita ei voida ratkaista molempia osapuolia tyydyttävällä tavalla vilpittömässä mielessä käytyjen neuvottelujen jälkeen yhdeksänkymmenen (90) päivän kuluessa siitä, kun toinen osapuoli on vastaanottanut kirjallisen vaatimuksen, voidaan ratkaista toimivaltaisessa tuomioistuimessa. Osapuolet sopivat Massachusettsin Middlesexin ja Essex Countyn liittovaltion ja osavaltion tuomioistuinten henkilökohtaisesta ja yksinomaisesta toimivallasta ja toimipaikasta. Soveltuvan lain sallimissa rajoissa osapuolet luopuvat kaikista mahdollisista oikeuksistaan ​​valamiehistön suorittamaan oikeudenkäyntiin.

 25. Edellä olevasta huolimatta kumpi tahansa osapuoli voi milloin tahansa hakea kieltomääräystä tai muuta oikeudenmukaista korvausta missä tahansa toimivaltaisen lainkäyttöalueen tuomioistuimessa kohdan 12 mukaisten luottamuksellisuusvelvoitteidensa tai immateriaalioikeuksiensa loukkaamisen vuoksi.

  Odottaessaan syytteeseenpanoa, valitusta tai lopullista päätöstä tai riidan ratkaisua, Myyjän on toimittava ahkerasti SIONYX:n ohjeiden mukaisesti tämän määräyksen mukaisesti.

  Minkään tässä osiossa tai minkään mahdollisen valtuutuksen tai tarjouksen ei katsota merkitsevän SIONYX:n hyväksyntää tai tunnustamista myyjän vaatimuksen tai sen osan pätevyydestä, eikä niiden katsota rajoittavan tai millään tavalla rajoittavan SIONYX:ää ryhtymästä toimiin, käytettävissä olevat oikeussuojakeinot mukaan luettuina, se pitää asianmukaisina omien etujensa suojelemiseksi.

 26. ILMOITUS TIETOTURVALLISUUSTAPAHTUMASTA. Tässä lausekkeessa "tietoturvatapahtuma" tarkoittaa mitä tahansa todellista tai epäiltyä tietoturvaloukkausta, kybervälikohtausta tai muuta tapahtumaa, jonka Myyjä todella on tai jonka pitäisi kohtuudella tietää ja joka liittyy tai muuten koskee katoamista, väärinkäyttöä, luvatonta tai tahatonta pääsyä SIONYX:n toimittamiin tietoihin tai niiden muuttamiseen tai tuhoamiseen (i) dataan, (ii) järjestelmiin, (iii) omistusoikeuteen, (iv) valvottuun luokittelemattomaan tietoon (kuten tuo termi on määritelty 32 CFR §2002.4) (yhteisesti, (i) kautta (v) niitä kutsutaan "arkaluonteisiksi tiedoiksi").

 27. Myyjä ilmoittaa SIONYXin ostoosastolle viipymättä, mutta ei missään tapauksessa myöhemmin kuin seitsemänkymmentäkaksi (72) tuntia sen jälkeen, kun myyjä on saanut tiedon tietoturvatapahtumasta. SC@SIONYX.com tietoturvatapahtumasta. Myyjän omalla kustannuksella Myyjä välittömästi (a) tutkii kaikki tietoturvatapahtumat; (b) ryhtyä kaikkiin ponnisteluihin SIONYX:n arkaluonteisten tietojen turvaamiseksi ja tietoturvatapahtuman vaikutusten lieventämiseksi; (c) tarjota SIONYX:lle jatkuvaa, oikea-aikaista ja asiaankuuluvaa tietoa, mukaan lukien tietopyynnöt ja tilapäivitykset; (d) raportoimaan SIONYX:lle vähintään kerran viikossa, kunnes Tietoturvahäiriö on ratkaistu, Myyjän tietoturvatapahtumaan liittyvät lievennystoimet; (e) tehdä yhteistyötä SIONYX:n kanssa tarvittaessa ilmoittaakseen ajoissa asianomaisille kolmansille osapuolille; (f) tehdä yhteistyötä SIONYX:n kanssa kaikissa riippumattomissa tutkimuksissa, joita SIONYX saattaa haluta suorittaa koskien tällaista tietoturvatapahtumaa; (g) noudatettava kaikkia arkaluonteisten tietojen suojaamista koskevia lakisääteisiä ja säännöksiä koskevia vaatimuksia, mukaan lukien ilmoitus- ja raportointivaatimukset tietoturvatapahtuman osalta; ja (h) tehdä yhteistyötä SIONYX:n kanssa tunnistaakseen kaikki kohtuulliset toimenpiteet, jotka tulisi toteuttaa tietoturvaloukkauksen rajoittamiseksi, pysäyttämiseksi tai muutoin korjaamiseksi. Kolmen (3) vuoden ajan tietoturvatapahtuman ratkaisemisesta SIONYX:llä on pääsy ja oikeus tarkastaa, jäljentää ja tarkastaa myyjän tietueita, jotka liittyvät tietoturvatapahtumaan ja myyjän tämän kohdan mukaisiin velvoitteisiin.

 28. YLEINEN SUHDE. Myyjä ei ole SIONYXin työntekijä missään tarkoituksessa. Myyjä hyväksyy, että se toimii kaikissa tähän tilaukseen liittyvissä asioissa itsenäisenä urakoitsijana ja ottaa ja maksaa kaikki velat ja suorittaa kaikki tämän tilauksen suorittamiseen liittyvät velvoitteet. Myyjällä ei ole oikeutta, valtaa tai valtuuksia luoda mitään ilmaistua tai epäsuoraa velvoitetta SIONYX:n tai sen Asiakkaan puolesta, eikä myyjällä ole valtuuksia edustaa SIONYXiä edustajana.

 29. EI PYYTTÄMINEN. Myyjä ei saa pyytää SIONYXin työntekijöitä työhön milloinkaan tämän tilauksen suorittamisen aikana. Edellä oleva rajoitus ei estä sijoittamasta yleiseen levikkiin kuuluvia mainoksia, joita SIONYXin työntekijät voivat vastaanottaa tai katsella.

 30. OIKEUKSISTA LUOPUMATTA. Jos osapuoli ei vaadi tiukkaa tämän määräyksen ehtojen ja ehtojen noudattamista tai oikeuksien tai oikeussuojakeinojen käyttämistä, sitä ei pidetä luopumisena oikeuksistaan ​​vedota tai luottaa mihinkään tällaisia ​​ehtoja milloin tahansa sen jälkeen.

 31. VIENTI- JA TUONTI VAATIMUSTENMUKAISUUS. Myyjän on noudatettava Yhdysvaltojen vientiä ja ulkomaisia ​​liiketoimia koskevia lakeja ja määräyksiä, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, International Traffic in Arms Regulations (ITAR) ja Export Administration Regulations (EAR) -säännökset. Erityisesti Myyjä ei saa paljastaa teknisiä tietoja, toimittaa tai viedä mitään teknisten tietojen avulla valmistettuja tuotteita Yhdysvalloista tai ulkomaisille tahoille Yhdysvalloissa ilman Yhdysvaltain hallituksen asianmukaista kirjallista lupaa.

 32. TEHTÄVÄT JA ALIHANKINTA. Tämä tilaus ei ole siirrettävissä eikä Myyjä saa siirtää sitä ilman SIONYX:n kirjallista lupaa. Lisäksi myyjä sitoutuu hankkimaan SIONYXin hyväksynnän ennen kuin alihankintanaan merkittävän osan tästä tilauksesta.

 33. SISÄÄNPÄÄSY SIONYXIN LAITOKSIIN. Jos myyjäagentti saapuu SIONYX:n tiloihin tai omaisuuteen ("Tila") mistä tahansa syystä tämän tilauksen yhteydessä, myyjän tulee (a) noudattaa kaikkia turvallisuutta, turvallisuutta, toimintasääntöjä, merkkejä ja henkilöllisyyttä, ja niihin liittyvät SIONYXin vaatimukset tiloissa ollessaan; ja (b) toimittaa SIONYX:n kohtuudella edellyttämät tiedot varmistaakseen Myyjäagentin asianmukaisen tunnistamisen. SIONYX voi oman harkintansa mukaan pyytää Myyjää poistamaan minkä tahansa Myyjäagentin toimitiloista ja pyytää, ettei tällaista Myyjäagenttia siirretä suorittamaan mitään työtä tai saapumaan tiloihin tämän tilauksen mukaisesti.

 34. ELÄMÄN LOPPU JA TUKI.  Myyjän tulee ilmoittaa SIONYX:lle kirjallisesti, jos jokin tässä toimitetuissa Tavaroissa, mukaan lukien myyjän alemman tason toimittajien toimittamat tavarat, mukaan lukien osat, osakomponentit, komponentit, kokoonpanot tai osakokoonpanot, poistetaan tai niiden odotetaan olevan poistuvan tuotannosta tai ei ole enää kaupallisesti saatavilla. Tällainen ilmoitus tulee: (i) toimittaa SIONYX:lle vähintään kaksitoista (12) kuukautta ennen arvioitua lopettamis- tai epäkäytettävyyden päivämäärää, tai jos kahdentoista (12) kuukauden irtisanomisaika ei ole olosuhteisiin nähden kohtuullinen, niin pian kuin käytännössä mahdollista; ja (ii) yksilöidä erityisesti toimittajan ja osan nimen ja osoitteen nimen, osanumeron, toiminnon ja toimitetun tavaran sijainnin mukaan. Tällaisessa tapauksessa myyjä antaa SIONYX:n saataville ja myöntää täten SIONYX:lle rojaltivapaan lisenssin käyttää kaikkia piirustuksia, spesifikaatioita, tietoja ja taitotietoa, jotta SIONYX tai SIONYXin asiakas voi valmistaa tai hankkia tavaran, komponentin, osakokoonpanon tai varaosan .

 35. LAADUNVALVONTA JA VAATIMUSTENMUKAISUUS
  1. Tavaroiden tulee olla tiukasti kuvauksen, suunnitelmien, eritelmien ja näytteiden mukaisia. Jos erityisiä kuvauksia, suunnitelmia, eritelmiä tai näytteitä ei ole, ja siltä osin kuin ne eivät ole yksiselitteisiä, Tavaroiden tulee olla uusia, uusimman SIONYX:n vaatimusten mukaisia ​​ja laadukkaita. 
  2. Myyjä ei saa korvata tavaroita tai tavaroiden osia. Jos SIONYX vastaanottaa tavaroita, jotka eivät täytä näitä vaatimuksia, SIONYX voi hylätä tällaisen lähetyksen kokonaan tai osittain ilmoittamalla siitä Myyjälle. Myyjän on poistettava tällaiset hylätyt Tuotteet Myyjän kustannuksella kymmenen (10) päivän kuluessa SIONYX:n Myyjälle antaman ilmoituksen päivämäärästä. Jos SIONYX toteaa tai sillä on syytä uskoa, että Tavarat sisältävät epäilyttäviä ja/tai väärennettyjä osia, SIONYX ilmoittaa Myyjälle, takavarikoi epäillyt/väärennetyt osat ja raportoi kaikista tapahtumista ERAI:lle tai valtion teollisuustiedonvaihtoohjelmalle (GIDEP). .
  3. Myyjän tulee ilmoittaa SIONYX:lle neljänkymmenenkahdeksan (48) tunnin kuluessa, kun Myyjä havaitsee, että tavara tai palvelu ei ole vaatimusten mukainen. Jos Myyjä toimittaa vaatimustenvastaisia ​​tavaroita tai palveluita, SIONYX voi harkintansa mukaan ja myyjän kustannuksella: 
   1. hylätä tavarat tai palvelut täyden hyvityksen tai hyvityksen saamiseksi; 
   2. hyväksyä tavaran tai palvelun kokonaan tai osittain yhteisesti sovitulla hinnanalennuksella tai muulla vastikkeella; 
   3. vaatia myyjää korjaamaan tai vaihtamaan tavarat tai palvelut viipymättä; 
   4. hankkia vaatimustenmukaisia ​​tavaroita tai palveluita toisesta lähteestä; 
   5. peruuttaa ostotilauksen oletusarvoisesti tai
   6. käyttää muita soveltuvia oikeuksia tai oikeussuojakeinoja. 
  4. SIONYX ilmoittaa kirjallisesti syyn vaatimustenvastaisten Tavaroiden tai Palveluiden hylkäämiseen. Jos SIONYX päättää hylätä vaatimustenvastaiset Tavarat tai Palvelut, Myyjän on annettava vaatimustenvastaisten Tavaroiden tai Palveluiden käsittelyohjeet ja tarvittaessa päivämäärä, jolloin vaatimustenvastaiset tavarat tai palvelut korjataan tai vaihdetaan ja palautetaan SIONYX:lle. Myyjä vastaa kaikista ei-vahvistamattomien Tavaroiden tai Palveluiden menetysriskistä ja on vastuussa kustannusten noususta, mukaan lukien uudelleenhankintakustannukset, jotka johtuvat siitä, että SIONYX hylkäsi vaatimustenvastaiset tavarat tai palvelut. Jos SIONYX hylkää Tavarat tai Palvelut vaatimustenvastaisina ja Myyjä ei tunnusta SIONYX:n hylkäämistä ja suunnitelmaa tavaroiden tai palveluiden luovuttamisesta, SIONYX:llä on oikeus luovuttaa vaatimustenvastaiset tavarat tai palvelut ilman vastuuta myyjää kohtaan. Lisäksi SIONYX voi päättää palauttaa vaatimustenvastaiset Tavarat tai Palvelut takaisin Myyjälle Myyjän menetyksen ja kulujen riskillä.
 36. HALLITUKSEN LAIEN JA VAATIMUSTEN NOUDATTAMINEN. Myyjän tulee aina noudattaa korkeimpia liiketoimintaeettisiä standardeja ja noudattaa huolellisesti kaikkia sovellettavia liittovaltion, osavaltion ja paikallisia lakeja, säädöksiä, säädöksiä, määräyksiä, sääntöjä, määräyksiä, hallituksen määräyksiä ja määräyksiä, jotka ovat voimassa tai myöhemmin. säädetyt, mukaan lukien ne, jotka liittyvät työsuhteisiin, palkkoihin, työaikoihin, ihmiskaupan torjuntaan, yhtäläisten työmahdollisuuksien tietosuojaan, ympäristöasioihin, eristämättömiin tiloihin, terveyteen ja turvallisuuteen sekä hankintojen eheyteen (esim. hankintojen rehellisyyttä koskeva laki, 41). USC § 2104-107). Myyjä hankkii omalla kustannuksellaan kaikki työn suorittamiseen tarvittavat luvat tai lisenssit.

 37. TASAVERTAINEN MAHDOLLISUUS. SIONYX ja myyjä noudattavat kohtien 41 CFR 60–1.4(a), 60–300.5(a) ja 60–741.5(a) vaatimuksia. Nämä määräykset kieltävät pätevien henkilöiden syrjinnän heidän asemansa perusteella suojeltuina veteraaneina tai vammaisina henkilöinä ja kieltävät kaikkien henkilöiden syrjinnän rodun, ihonvärin, uskonnon, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin tai kansallisen alkuperän perusteella. Lisäksi nämä määräykset edellyttävät, että kattamat pääurakoitsijat ja myyjät ryhtyvät positiivisiin toimiin palkatakseen ja edennyttääkseen henkilöitä rotuun, ihonväriin, uskontoon, sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin, kansalliseen alkuperään, vammaisuuteen tai veteraanistatukseen katsomatta.

 38. MUOKKAUS. Kaikki muutokset tähän tilaukseen tulee tehdä kirjallisesti ja osapuolten valtuutetun edustajan allekirjoittamana.

 39. YLEISYYS. Soveltuvan lain sallimissa rajoissa osapuolet luopuvat kaikista lain säännöksistä, jotka tekisivät tämän määräyksen minkä tahansa lausekkeen pätemättömäksi tai muuten täytäntöönpanokelvottomaksi. Jos tämän määräyksen säännös katsotaan pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, tällaisen määräyksen tulkitaan täyttävän aiotun tarkoituksensa sovellettavan lain sallimassa enimmäismäärässä, ja muut tämän määräyksen määräykset pysyvät voimassa täysimääräisinä.

 40. KOKO SOPIMUS. Osapuolet sopivat, että tämä määräys, mukaan lukien kaikki tähän viittauksella sisällytetyt asiakirjat, muodostaa koko sopimuksen ja yhteisymmärryksen osapuolten välillä ja korvaa ja korvaa kaikki aiemmat tai samanaikaiset kirjalliset tai suulliset esitykset, sopimukset tai yhteisymmärrykset, jotka koskevat tämän aihetta.
 41. TIETTYIHIN TILAUKSIIN SOVELLETTAVAT ERITYISlausekkeet.  Jos jokin seuraavista erityislausekkeista ei koske tätä erityistä tilausta, tällaisten lausekkeiden katsotaan poistuvan itsestään.

 42. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY. Tätä kohtaa sovelletaan, jos Myyjä käsittelee Massachusettsin asukkaiden "henkilökohtaisia ​​tietoja", jotka on määritelty Massachusetts Information Security Regulationsissa, 201 Code of Mass. Regs. 17.00 ja sitä seuraavat ("IS-säännökset").
 43. Myyjä hyväksyy, että niin kauan kuin sillä on pääsy henkilötietoihin tai se säilyttää kopioita henkilökohtaisista tiedoista, sen tulee: (a) noudattaa IS-sääntöjä, (b) ilmoittaa viipymättä SIONYX:lle kaikista henkilötietoihin liittyvistä epäillyistä tai todellisista tietoturvaloukkauksista ja (c) ) tehdä yhteistyötä SIONYX:n kanssa henkilötietoihin liittyvien epäiltyjen tai todellisten tietoturvaloukkausten tutkimiseksi ja korjaamiseksi.

 44. EPÄILYTETYT/VÄÄRENTEETYT OSAT. Tätä kohtaa sovelletaan, jos Myyjä toimittaa Tavarat tämän tilauksen mukaisesti.
 45. "Väärennetty teos" tarkoittaa työtä, joka on (a) laitonta tai luvatonta jäljentämistä, korvaamista tai muutosta, joka on merkitty väärin, tunnistettu väärin tai muulla tavoin esitetty virheellisesti alkuperäisen komponentin valmistajan (OCM) tai alkuperäisen laitevalmistajan toimittamana alkuperäisenä, muokkaamattomana tuotteena. (OEM); (b) hyväksytty työ, joka on saavuttanut suunnitellun käyttöiän rajan tai vaurioitunut korjauskelvottomaksi, mutta jota on muutettu ja se esitetään väärin hyväksyttävinä; (c) tuote, joka ei sisällä OCM:n/OEM:n edellyttämiä asianmukaisia ​​ulkoisia tai sisäisiä materiaaleja tai komponentteja tai jota ei ole valmistettu OCM/OEM-eritelmien mukaisesti; (d) esine tai sen osa, joka on käytetty, kunnostettu tai regeneroitu, mutta joka esitetään virheellisesti uutena tavarana; (e) tuote, joka ei ole läpäissyt kaikkia OCM:n/OEM:n edellyttämiä testauksia, varmennusta, seulonta- ja laadunvalvontaa, mutta joka esitetään virheellisesti täyttäneen tai läpäisevän kyseiset vaatimukset; (f) tuote, jossa on tarra tai muu merkintä, jonka on tarkoitus tai kohtuudella todennäköisesti johdattaa järkevä henkilö harhaan uskomaan, että muu kuin OCM/OEM-tuote on aito OCM/OEM-tuote, vaikka se ei ole, mukaan lukien rajoituksetta tuotteen väärä tunnistaminen luokka, sarjanumero, eränumero, päivämääräkoodi tai suorituskykyominaisuudet; tai (g) USA:n hallituksen epäillyksi väärennetyksi osaksi määrittämä esine, kuten osat, jotka on lueteltu Defence Contract Management Agencyn GIDEP:n (Government-Industry Data Exchange Program) puitteissa julkaisemissa varoituksissa. Väärennettynä työnä ei pidetä osia, joita on muokattu tietyn SIONYX-ostotilausvaatimuksen mukaisesti, kuten uudelleenmaalatut, tarkistettuja tai paranneltuja osia, jotka on asianmukaisesti tunnistettu sellaisiksi.

  Myyjä vakuuttaa ja takaa, että se ei toimita SIONYX:lle mitään esineitä, komponentteja, tavaroita, kokoonpanoja tai muita esineitä, jotka muodostavat väärennetyn työn. Myyjän takuu väärennettyä työtä vastaan ​​kestää tämän tilauksen päättymisen tai voimassaolon päättymisen jälkeen.

  Myyjä saa ostaa tuotteita, jotka toimitetaan tai sisällytetään työksi SIONYX:iin suoraan OCM/OEM:ltä tai OCM/OEM:n nimenomaisesti valtuuttamalta jakelijalta. Töitä ei saa hankkia riippumattomilta jakelijoilta tai välittäjiltä, ​​ellei SIONYX ole hyväksynyt sitä etukäteen kirjallisesti.

  Myyjä ilmoittaa välittömästi SIONYX:lle, jos Myyjä saa tiedon tai epäilee toimittaneensa Väärennettyä Teosta. SIONYX voi takavarikoida väärennetyn teoksen sen aitouden lisätutkimuksia varten, ja myyjän on toimittava täysimääräisesti yhteistyössä tällaisen tutkinnan kanssa. SIONYX ei ole velvollinen palauttamaan väärennettyä teosta myyjälle tutkimuksen aikana tai sen jälkeen. Jos SIONYX päättelee tutkimuksen jälkeen yksinomaisessa tuomiossaan, että Myyjän toimittama Työ on väärennöstyötä, SIONYX voi ilmoittaa tällaisista seikoista GIDEP:lle.

  Jos Tilaukset edellyttävät elektronisten osien toimittamista, sovelletaan seuraavia lisävaatimuksia: (i) Myyjän tulee noudattaa DFARS 252.246-7007 ja 252.246-7008 vaatimuksia, ja niissä olevaa "elektronisen osan" määritelmää sovelletaan (ii) Myyjän on ylläpidettävä prosessi, joka noudattaa SAE-standardin AS 5553 viimeisintä versiota – Väärennetyt elektroniset osat, välttäminen, havaitseminen, lieventäminen ja hävittäminen; ja (iii) Jos Myyjä on OCM/OEM-valtuutettu elektronisten osien jakelija, Myyjän on ylläpidettävä prosessia, joka on SAE-standardin AS 6496 - Vilpilliset/väärennetyt elektroniset osat: välttäminen, havaitseminen, lieventäminen ja hävittäminen - uusimman version mukainen. - Valtuutettu/franchisoitu jakelu. Jos Myyjä ei ole OCM/OEM tai OCM/OEM:n valtuutettu jakelija, Myyjän on noudatettava SAE-standardin 6081 viimeisintä versiota – Vilpilliset/väärennetyt elektroniset osat: välttäminen, havaitseminen, lieventäminen, hävittäminen – jakelijat. Jos tämän lausekkeen ja DFARS 252.246-7007 ja 252.246-7008 välillä on ristiriita, DFARS on etusijalla.

  SIONYX:n pyynnöstä toimittajan on toimitettava OCM/OEM-vaatimustenmukaisuustodistukset ja asiakirjat, jotka osoittavat asianomaisten tuotteiden katkeamattoman säilytysketjun sovellettavasta OCM/OEM:stä toimittajalle, mukaan lukien rajoituksetta kaikkien toimitusketjun välittäjien nimet ja sijainnit OCM/OEM suoraan toimittajalle toimittavalle lähteelle. SIONYX voi kohtuullisella varoitusajalla tarkastaa tai tarkastaa Myyjän asiakirjoja tai sisäisiä prosesseja määrittääkseen tämän lausekkeen tai DFARS 252.246-7007:n noudattamisen, jos sovellettavissa.

  Mikäli näiden Ehtojen mukaisesti toimitettu Teos muodostaa tai sisältää väärennettyä työtä, myyjän on korvattava omalla kustannuksellaan tällainen väärennetty työ viipymättä aidolla tämän tilauksen vaatimusten mukaisella teoksella. Huolimatta muista tämän tilauksen määräyksistä, myyjä on vastuussa kaikista SIONYXin sisäisistä ja ulkoisista kustannuksista, jotka liittyvät väärennettyjen teosten poistamiseen ja vaihtamiseen, mukaan lukien rajoituksetta SIONYX:n kustannukset väärennettyjen teosten poistamisesta, korvaavan työn asentamisesta ja kaikista testauksista. Työn uudelleenasentaminen sen jälkeen, kun väärennetty työ on vaihdettu. Tähän kappaleeseen sisältyvät korjaustoimenpiteet täydentävät SIONYX:llä lain, oikeudenmukaisuuden tai muiden näiden ehtojen mukaisia ​​korjaustoimenpiteitä.

  Myyjän tulee sisällyttää tämä lauseke tai vastaavat määräykset alemman tason alihankintasopimuksiin sellaisten kohteiden toimittamiseksi, jotka sisällytetään tai toimitetaan työnä SIONYX:lle.

 46. AVOIN LÄHDEOHJELMISTON KÄYTTÖ. Tätä kohtaa sovelletaan, jos Myyjä käyttää tai upottaa avoimen lähdekoodin ohjelmistoa SIONYX:lle toimitettavaan työhön.
 47. Tässä osiossa "Avoimen lähdekoodin ohjelmisto" tarkoittaa (a) mitä tahansa ohjelmistoa, joka sisältää tai upottaa ohjelmistoja tai käyttää ohjelmistoja jonkin avoimen lähdekoodin osana, niputettuna tai rinnalla, julkisesti saatavilla tai "ilmaiseksi". ” ohjelmisto, kirjasto tai dokumentaatio, mukaan lukien rajoituksetta yleinen julkinen lisenssi ("GPL"), pienempi/kirjasto-GPL (LGPL), Affero GPL ("APL"), Apache-lisenssi, Berkeley Software Distribution (" BSD) -lisenssi, MIT-lisenssi, taiteellinen lisenssi (esim. PERL), Mozilla Public License ("MPL") tai niiden muunnelmat, mukaan lukien rajoituksetta lisenssit, joihin viitataan "ilmaisen ohjelmiston lisenssinä", "avoimen lähdekoodin lisenssinä, ”Public License” tai ”GPL Compatible License”; (b) ohjelmisto, joka on lisensoitu avoimen lähdekoodin ohjelmistolisenssillä; tai (c) ohjelmisto, joka toimitetaan lisenssillä, joka asettaa toimitetun ohjelmiston minkä tahansa avoimen lähdekoodin ohjelmistolisenssin alaisiksi, edellyttää toimitetun ohjelmiston lisensointia johdannaisteosten tekemiseksi tai sen on oltava edelleen jaettava maksutta, tai velvoittaa SIONYXin myymään, lainaamaan, jakaa, paljastaa tai muutoin saattaa kolmannen osapuolen saataville tai saataville toimitettua ohjelmistoa tai sen osaa kohdekoodin ja/tai lähdekoodin muodossa tai mitä tahansa tuotetta, joka sisältää toimitetun ohjelmiston tai sen osan objektikoodina ja /tai lähdekoodimuotoja.

  Myyjän tulee hankkia SIONYX:ltä etukäteen kirjallinen suostumus ennen minkään avoimen lähdekoodin ohjelmiston käyttöä tai upottamista tavaroihin. Jos Myyjä ei saa tällaista kirjallista lupaa, Myyjä korvaa ja puolustaa SIONYX Indemniteesia kohdan 17 (Vahingonkorvaus) mukaisesti kaikilta Vaatimilta, jotka liittyvät SIONYX Indemnitesin avoimen lähdekoodin ohjelmiston käyttöön.

 48. YMPÄRISTÖTERVEYS- JA TURVALLISUUSPALVELUT. Tätä kohtaa sovelletaan, jos Myyjä tarjoaa Tiloihin liittyviä ja tiloissa suoritettuja Environmental Health & Safety ("EHS") -palveluita (mukaan lukien asbestia, vaarallisia jätteitä, kunnostusta, jätevettä, paloturvallisuutta ja myrkyllisten kaasujen valvontaa koskevat palvelut).
 49. Myyjän tulee suorittaa EHS-palvelut näiden Ehtojen mukaisesti EHS-ammattilaisten samanlaisissa olosuhteissa tavallisesti käyttämän huolellisuuden ja taitojen mukaisesti. Myyjä vakuuttaa ja takaa, että Myyjällä on tarvittavat valmiudet, kokemus, asiantuntemus ja keinot näiden ehtojen mukaisten EHS-palveluiden suorittamiseen ja että kaikki palvelut suoritetaan käyttämällä henkilöstöä, laitteita ja materiaaleja, jotka ovat päteviä ja/tai sopivia palvelujen suorittamiseen. Myyjän on ilmoitettava välittömästi SIONYX:lle kaikista vuodoista tai päästöistä, jotka on ympäristölainsäädännön mukaan ilmoitettava välittömästi. Myyjä on yksin vastuussa myyjän ulkopuolelta ottamien saastuneiden näytteiden hävittämisestä.

 50. LIITTOVALTION HALLITUKSEN SÄÄNNÖKSET. Tätä kohtaa sovelletaan, jos määräys on annettu SIONYX:n ja Yhdysvaltain hallituksen välisen pääsopimuksen mukaisesti (kuten PO:n etupuolella on mainittu).
 51. Myyjän on noudatettava kaikkia liitteen A soveltuvia liittovaltion säännöksiä.